मोफत सर्व जातीय-धर्मीय वधू-वर परिचय मेळावे..!

श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्यत्मिक विकास मार्ग(दिंडोरी प्रणीत), आयोजित राज्य निहाय तुलसी + दामोदर विवाह व 

मोफत सर्व जातीय-धर्मीय वधू-वर परिचय मेळावा.!

18 नोव्हेंबर
रत्नागिरी –

19 नोव्हेंबर
पिथमपूर -9406870071

20 नोव्हेंबर
नाशिक – 8793902336,9130170145
माजलगाव – 7275611269/ 9595272727
धुळे ( विद्यानगरी)

22 नोव्हेंबर
लातूर -9894141359,9503372130
परभणी -सिंचननगर – 94214 89969,9423737878, 9420965994
परभणी -विकास नगर – 9860070653, 9921101575
मुंबई (नालासोपारा, पूर्व) – 9960401572, 9869377353
नांदेड -9921962913, 7798472968.
सिल्लोड – 9766734566, 7507077953
बुलढाणा – 9922061440, 9156715277
धुळे (दोंडाईचा) – 9421614560, 9421614778

23 नोव्हेंबर
औरंगाबाद (बजाजनगर) – 9764000684, 9657269226
बीड (भाग्य नगर) – 8329391811, 9403495065
जळगाव (धरणगाव) -9422745314, 9096089673.
भडगाव – 9860457674 /8446225473

25 नोव्हेंबर
पुणे (चाकण) -9657422642,9604172209
पुणे (कर्वे नगर) -7304450796/ 73858 79545
सातारा -9921642063/9922814949
कोल्हापूर (कोटीतीर्थ) – 8421413888
इचलकरंजी –8600041965/7776899333

टीप – ज्या मुले-मुलींची नावे (विवाहासाठी) विवाह विभागात नाेंद करायची असतील त्यांनी १ फाेटाे, जन्मपत्रिका झेरॉक्स, सोबत आणावी.